Valná hromada

18.01.2018 10:22

V sobotu 6.1 proběhla valná hromada.Bez větších emocí,s věcnými připomínkami v diskuzi,téměř hladce.

 

Zápis valné hromady SDH Holešín 6.1 2018

Valná hromada byla vedena řádně,z 27 členů s právem hlasovat bylo přítomno 18.Potřebný nadpoloviční počet členů pro hlasování a volbu byl naplněn.Návrhová a mandátová komise pracovala ve složení Burda Zdeněk,Souček Roman,Vladíková Zdenka.Byli přítomni i hosté z SDH Bořitov,SDH Jestřebí,SDH Doubravice nad Svitavou a zástupce Města Rájec-Jestřebí místostarosta pan Vašíček Zdeněk.

 Valnou hromadu a diskuzi řídil starosta sboru Mejzlík Evžen.

Program Valné hromady:

1.       Zahájení,přivítání hostů a nového člena SDH

2.       Minuta ticha za zemřelé hasiče

3.       Volba návrhové a mándátové komise (Burda,Souček,Vladíková)

4.       Zpráva starosty SDH

5.       Zpráva velitele SDH

6.       Zpráva hospodáře SDH

7.       Zpráva Revizora účtu SDH

8.       Odvolání velitele SDH a JSDH Jana Vašíčka

9.       Volba velitele SDH a JSDH Petra Farkaše

10.   Volba nových členů výkonného výboru Petra Farkaše a Michaela Němce

11.   Návrh Plánu práce na rok 2018 a rozpočtu na rok 2018.Diskuse o něm a schválení

12.   Návrh usnesení z valné hromady

13.   Diskuse

14.   Schválení usnesení

15.   Závěr a občerstvení,volná diskuse

Na vlastní žádost byl odvolán z funkce velitele SDH a JSDH Vašíček Jan.Do funkce velitele SDH a JSDH byl řádně zvolen všemi přítomnými Farkaš Petr.Je nutné změnu velitele nahlásit zřizovateli Městu Rájec-Jestřebí.Jako nový členové výkonného výboru byli zvoleni Farkaš Petr a Němec Michael plným počtem možných hlasů.

V diskuzi k plánu práce a usnesení z valné hromady byli vzneseny dva požadavky na doplnění plánu práce.Oba požadavky byli do plánu práce zapracovány jako bod 19 a 20 a odhlasováno bylo jejich splnění.

Plán práce SDH Holešín na rok 2018

1.       Zajistit  potřebné zdravotní prohlídky členů JSDH

2.       Velitel JPO zajistí proškolení členů JPO teorií i praxí v předepsaném rozsahu min.40hod/osoba/rok.Zajistí i potřebné kondiční jízdy  s DA a přívěsným vozíkem

3.       Zůčastnit se Taktických cvičení okrsku Rájec,případně dalších metodických zaměstnání a praktických cvičení

4.       Udržba vodních zdrojů-čištění požární nádrže,kontrola hydrantů

5.       Propagovat SDH,zviditelnit jeho činnost především za účelem získávání nových aktivních členů

6.       Zajistit výměnu členských průkazů,obstarat fotografie aktivních členů

7.       Zajistit účast představitelů sboru na aktivech okrsku a okresního sdružení

8.       Starat se o svěřený majetek a vybavení SDH

9.       Zajistit technickou pomoc na akci Rájecká desítka

10.   Uspořádat masopustní průvod – Ostatky

11.   Technicky zajistit sběr železného šrotu

12.   Uspořádat tradiční pálení čarodějnic.

13.   Uspořádat Dětský den

14.   Uspořádat Tradiční Holešínský Casnunk

15.   Zorganizovat Pouťovou taneční zábavu

16.   Uspořádat autobusový zájezd do Čechů pod Kosířem

17.   Uspořádat tradiční podzimní odpoledne s Drakiádou

18.   Osobně popřát občanům Holešína do nového roku,poděkovat za podporu a obdarovat kalendářem s logem SDH Holešín.

19.   Ve spolupráci se zřizovatelem JPO Městem Rájec-Jestřebí označit požární nádrž.

20.   Požádat zřizovatele JPO Město Rájec-Jestřebí o zakoupení vysoušeče hadic

Zápis z valné hromady zpracoval Mejzlík Evžen.

Zápis zkontroloval Vašíček Jan a Farkaš Petr.